بهاران مبارک

 حالیا معجزهً باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمن زار ببین
 و محبت را در روح نسیم
  که در این کوچهً تنگ
   با همین دست تهی
روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد!
خاک جان یافته است
تو چرا سنگ شدی؟
تو چرا این همه دلتنگ شدی؟
  باز کن پنجره ها را
   و بهاران را
   باور کن.

(فریدون مشیری)

یاران نوروز بر شما مبارک...

/ 0 نظر / 16 بازدید