در آستانه ی مصیبت عظمی شهادت صدیقه ی کبری 1

 غرض از خلقت، معرفت و عبادت خداوند متعال است، معرفتی که از غیر طریق وحی ممکن نیست و مشعل عقول در مقابل نور عظمت و کبریاء او خاموش است، و ساخته و پرداخته ی افکار از ذات و صفات و افعال آن غیب الغیوب، ظلماتی است بعضها فوق بعض:«هر آنچه را شما بندگان بر مبنای وهم وپندارتان-هر چند در دقیق ترین معانی آن-درباره خداوند و معرفت او تمیز دهید و تصور کنید،

آفریده و ساخته  ای است مانند شما، که به سویتان رد می شود. بحارالانوار،ج 66،ص293» و چراغ راه رسیدن به آن «نور السموات و الارض» منحصرا در مشکات قلبی است که مصباح وحی در او روشن شده است«کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور».
و عبادت شایسته آن صبوح قدوسی است که انسانی را که جان جهان است و نام و نشانی از او در روزگار نبود از نطفه ی امشاج آفرید، وبه او شنوایی داد که آیات شریعت او را بشنود،

وبینایی داد که آیات او را ببیند، و از ماء نحیم مخلوقی آفرید که به مقام عقل و یقین و علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین برسد «فتبارک الله احسن الخالقین».

ولی عبادت آن بی مانند همانند معرفت او میسر نیست الا به ایین پرستشی که از ناحیه آن «علی و عظیم» تشریع و به وسیله ی انبیاء عظام تبلیغ شود،

تا آن «ذو الجلال و الاکرام» را به اسماء جمال و کمالی که خزائن جواهر عرفان اوست بخوانند «ولله السماء الحسنی فادعوه بها» و آن معرفت و عبادت که غرض از آفرینش انسان و ثمره ی بعثت پیغمبران است، به بعثت حضرت خاتم النبیین که «خاتم ما سبق» و «فاتح ما استقبل» است به حد کمال رسید.
شجره طیبه ی دینی که خداوند متعال به عین حکمت و ید قدرت در زمینه ی فطرت بشر کاشت «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها» وجود آن حضرت در آن روزی که «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» شاه میوه ی خود را نشان داد،

 و آنچه ممکن بود از معالم هدایت در مدینه ی علم و حکمت خاتمیت جمع شد، و خداوند متعال به حکمت بالغه، آن مدینه را به حصاری محصور کرد که هیچ خطا و هوایی در آن رخنه نکند، و جواهر علم و حکمت الهی را عقول ناقصه و قلوب فاسده به خطاها و هواسها آلوده نکنند،

 و فقط یک راه به آن مدینه باز کرد و  آن صراط مستقیم ولایت کبری است، و یک در بروی عالم و آدم گشود و آن باب امامت عظمی است که مستلزم عصمت مطلقه از هر خطا و هواست «انا مدینة العلم  و علی بابها».
 آنچه توجه به آن لازم است آن است که حلقه ی وصل تمام امت تا قیام قیامت به آن رسالت عظمی امامت کبری انسیه حوراء حضرت فاطمه زهرا(س) است.

اوست که وسیله ی امتداد وجود خاتم در این عالم است، و جنبه ی ملکی آن حضرت که نسل اوست، و جنبه ی ملکوتی آن حضرت که دین اوست، به صدیقه ی کبری باقی و بر قرار است. اوست که واسطه ی طلوع کواکب آسمان امامت است،

افق زندگانی او مشرق حلم حسنی و شجاعت حسینیه وعبادت سجادیه و مآثر باقریه و آثار جعفریه و علوم کاظمیه و حجج رضویه و جود تقوی و نقاوت نقویه و هیبت عسکریه است، از حسینی که مصباح الهدی و سفینة النجاة است، تا مهدی موعودی که منتهی الیه مواریث انبیاء و «به رزق الوری» و «بوجوده ثبتت الارض و السما» است، ثمرات آن شجره ی طیبه است که «اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ».

خلاصه ی کلام آن که: جواهر مکنونه ی خزینه ی خداوند متعال از صدف عصمت اوست، و سراج منیر نبوت انبیاء از آدم تا خاتم، و مشعل فروزان امامت ائمه هدی به وجود فاطمه ی زهرا(س) روشن است، و آخرین گوهر مکنون این صدف و کوکب دری این فلک کسی است که «یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما»، و به وجود او «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله» تاویل، و به ظهور او «و اشرقت الارض بنور ربها» تفسیر میشود.
باید دانست که قدر ان لیلة القدری که منزل کتاب الله الاعظم است مجهول، و مقام آن کوثری که عطیه ی رب العرش العظیم به رسو ل کریم است، از ادراک ما محجوب است.
ادامه دارد...

(معانی آیات و روایات و نیز منابع آن)

« کتابی که آن را به سوی تو فرو فرستادیم تا مردم را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری. سوره ابراهیم آیه ی1»

«پس خجسته باد ان خداوندی که نیکوترین افریدگار است. سوره  مومن آیه ی14»

«و  برای خداوند نامهای نکوست پس او را با آن نامها بخوانید اعراف آیه ی180»

«پس حق جویانه به این دین رو آور، همان آیین فطری که خداوند مردم را بر وفق آن آفریده است. سوره روم آیه 30»

«امروز دینتان را برایتان به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و آیین اسلام را برای شما پسندیدم. سوره ی مائده آیه ی3»

«من شهر علمم و علی راه ورود به آن. التوحید ص307»

«ریشه ی آن استوار در زمین است و شاخسار آن سر به آسمان کشیده و به اذن پروردگارش، هر زمان میوه اش را میدهد. سوره ابراهیم آیه ی24و25»

«زمین را از عدل و دادگری پرسازد، همان گونه که از بیداد و ستم پر شده است. امالی صدوق ص78»

«اوست آن کسی که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان چیره سازد. سوره توبه آیه33»
 

«و زمین به نور پروردگار خویش روشنی می یابد. سوره ی زمر آیه ی 69»

/ 0 نظر / 21 بازدید