شاعر روزت مبارک

روز شعر و ادب فارسی بر تمام ادب دوستان و شعرای ایران زمین مبارک

 


 
ز ایـــران و از ترک و از تازیـــان

نژادی پدیـــد آید اندر میــــــان

نه دهـقـان ، نه تـرک و نه تـازی بود

ســخن ها بـــه کـــردار بازی بود

هـمـه گـنـج ها زیر دامـان نهـنـد

بکوشـند و کوشش به دشـمن دهـنـد

به گـیـتـی کـسـی را نـمانـــد وفــــــا

روان و زبـــانـهـا شــود پــر جــفـا

بــریــزنــد خــون از پــی خواســتـه

شـــــود روزگــــار بــد آراســتـــه

زیــان کســان از پـی سـود خـویـش

بجـویـنـد و دیــن انـدر آرنـد پـیـش
 

حکیم فردوسی

 

/ 2 نظر / 29 بازدید
قلاش

و این شعر استاد منزوی هم تقدیم به شما یک شعر تازه دارم ، شعری برای دیوار شعری برای بختک ، شعری برای آوار تا این غبار می مرد ، یک بار تا همیشه باید که می نوشتم ، شعری برای رگبار این شهر واره زنده است ،‌اما بر آن مسلط روحی شبیه چیزی ،‌ چیزی شبیه مردار چیزی شبیه لعنت ،‌ چیزی شبیه نفرین چیزی شبیه نکبت ،‌ چیزی شبیه ادبار در بین خواب و مرداب ، چشم و دهان گشوده است گمراهه های باطل ،‌بن بست های انکار تا مرز بی نهایت ، تصویر خستگی را تکرار می کنند این ،‌ ایینه های بیمار عشقت هوای تازه است ، در این قفس که دارد هر دفعه بوی تعلیق ، هر لحظه رنگ تکرار از عشق اگر نگیرم ،‌ جان دوباره ،‌من نیز حل می شوم در اینان این جرم های بیزار بوی تو دارد این باد ،‌وز هفت برج و بارو خواهد گذشت تا من ، همچون نسیم عیار

گنجينه معرفت

سلام دوست من با نام اردیبهشت به وبلاگتون لینک دادم[گل]