آخر الزمان

چنین آینده اى امرى است محتوم که مسلمانان باید انتظار آن را داشته باشند و نباید منفعل و دلسرد به حوادث واقعه بنگرند، بلکه با حالتى پر نشاط و خواهان صلاح جامعه انسانى و آگاه از تحقق اهداف تاریخى انتظار، باید سرشار از امید، آمادگى وکوشش درخور این انتظار مقدس باشند.

در چارچوب این برداشت، آخر الزمان قطعه معینى از تاریخ نوع انسان است که او باید در آن، حرکت تکاملى تدریجى خود را تا تحقق وعده الهی ادامه دهد. در حالى که درکتب علماء متقدم همچون "کمال الدین " رحمه الله الغیبه شیخ طوسی رحمه الله چنین تفسیرى از تاریخ نبوده وتحولات آخر الزمان امرى است غیر عادى که در آخرین بخش از زندگى نوع انسان واقع می گردد وبه تحولات قبلى جامعه انسانى مربوط نمى شود.

شناخت آخر الزمان یا فرجام شناسى (Eschetologie) در ادیان یهود، مسیحیت وزرتشتى نیز حائز اهمیت است. نگاهى به دردها وآلام بشر اندیشمند امروز وقربت او در زوال فطرت پاک آَدمى، چنین مى نمایاند که در میان همه خواسته هاى ضد ونقیضش، امروز یکى هست که همه در آن مشترکند همه اقوام و ملل یکصدا خواهان آزادى اند.(1)

دراحادیث بسیارى آمده است که حضرت مهدى (ع) در آخرالزمان ظاهر مى شود. پیامبراکرم (ص) بر فراز منبر فرمود: مهدى از عترت و اهل بیت من است. او درآخرالزمان ظهور می کند. (2)

ونیز فرمود: مژده باد شما را به ظهور مهدى که او در آخرالزمان به هنگام سختى روزگار وفتنه و اختلاف وعدم امنیت مى آید وخداوند به وسیله او زمین را پر از قسط و عدل مى نماید.(3)

امام باقر(ع) نیز مى فرماید: دولت ما آخرین دولت هاست.... (4)

پیامبر(ص) دست ها را بهسوی آسمان برافراشت وگفت: خداوندا برادرانم را به من بنمایان. یکى از اصحاب گفت: مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمود: نه، شما یاران من هستید. برادران من کسانى هستند که در آخرالزمان مى آیند و به من ندیده ایمان مى آورند. خداوند آن ها را پیش از آن که از صلب پدران به رحم مادران درآیند، با نام خود و پدرانشان به من معرفى نموده است که استقامت هر یک از اَن ها در دین خود، ازکندن خارهاى گون در شب تاریک، و به دست گرفتن آتش گداخته سخت تر است. آن ها مشعل هاى هدایت هستند که خداوند آن ها را از فتنه های تیره و تار نجات می بخشد.(5)

درباره فتن وحوادث آخرالزمان، احادیث بى شمارى از حضرت ختمى مرتبت و حضرات ائمه (ع) درکتب حدیث به ثبت رسیده است.

مجموعه هایى از آن احادیث، به صورت کتب مستقلى به نام ملاحم, الغیبة ودیگر نام ها نگاشته شده است.

روایات معصومین (ع) نشان مى دهد:

1. با سپرى شدن این دوران، بساط زندگى دنیوى برچیده و مرحله اى جدید در نظام اَفرینش آغاز مى شود.

2. آخرالزمان خود به دو مرحله کاملاً متفاوت تقسیم مى شود: دوران نخست که در آن انسان به مراحل پایانى انحطاط اخلاقی مى رسد .

دوران بعد، عصر تحقق وعده هاى الهى به پیامبران و اولیاى خدا است و با قیام مصلح جهانى آغاز مى شود. کلیات عقاید مربوط به آخرالزمان تقریباً از سوى همه فرقه هاى بزرگ اسلامى پذیرفته شده است، ولى در خصوص وابستگى این تحولات به ظهور مهدى (ع) و نیز هویت او اختلاف نظر وجود دارد.

 
 
  1. نشریه موعود شماره 11 و 10ص 54.

2.غیبة طوسی ص 111 بحارالانوار، ج 51ص 74

3. منتخب الأثرص 171.

4. بحارالانوار ج 52 ص 332 اثبات الهداة ج 3 ص 6 51.

5. بحارالانوار ج 52ص 24 ا منتخب الاثرص 515 الزام الناصب ص137.

 

 


  
مردان آخر الزمان 
  در روایات براى مردانى که در آخرالزمان دچار آسیب شده اند، نشانه هایى ذکر شده است. معمولا ًاسلام توقعش از مرد این است که حس غیرت دینى و مهابت الهى داشته باشد. روایات حاکى است که در سیماى مبارک خود امام زمان(ع) هم مهابت الهى وجود دارد . یعنى در چهره مبارک امام زمان (ع) در عین ملاحت و شیرینى، نوعى مهابت و ترس الهى هم وجود دارد و ترکیبى از ملاحت و مهابت درآن دیده مى شود. اما در آخرالزمان بنابرآن چه از روایات به دست مى آید، اگر شما در بین بیست مرد کمتر یا بیشتر، چهره هایى را مورد ارزیابى و شناسایى قرار دهید، نمى توانید کسى را پیدا کنید که در چهره اش هیبت و مهابت الهى و آثار ترس از خداوند وجود داشته باشد. اهل معصیت خیلى راحت در برابرشان مرتکب معصیت مى شوند وآن ها هم هیچ عکس العملى از خود نشان نمى دهند

روایت دوم درباره نشانه ها و خصلت هاى منفى مردان آخر الزمان مى فرماید یطیع الرجل زوجته و یعصى والدیه مردان دوره آخر الزمان از اطاعت و احترام والدین دورى مى کنند، در عین حال یک گرایش و اطاعت وپیروى صد درصد از همسران خود در رفتارشان دیده مى شود.

باز روایت دیگر مى فرماید: یکون الرَجل همه بطنه و قبلته زوجته و دینه دراهمه : مردانى وجود دارند که تمام همت و عزم شان براى پرکردن شکم هاى شان است و اصلاً به فکر معیشت دیگران نیستند. همسران شان قبله آن ها مى باشند قبلته زوجته گویا این زن ها خداى مردان خود شده اند و براى آن ها اطاعت از همسر، اطاعت از خدا به حساب مى آید و دین آن ها هم پولشان مى گردد حتى براى آن ها مقدس ترین و مهم ترین مسئله پول و ثروت روایت دیگرى از این حکایت مى کند که مردان از مرد بودن خودشان خسته مى شوند: لعن الله المخنثین من الرجال تعبیر روایت این است که این ها از صفات مردانه خود خسته شده و سعى مى کنند که گرایش ها، تمایلات و حالت هاى زنانه را در خودشان نمایان کنند. این گرایش ها ممکن است در حرف زدن، آرایش و آراستگى، طرز پوشش و یا تفکر باشد.

در نقطه مقابل هم حتى روایتى داریم که والمترجلات من النساء زنانى هم پیدا مى شوند که این ها مى خواهند خصوصیات مردان را در خودشان ایجاد کنند و مثل مردان شوند.

روایت دیگرى مى فرماید: یتسمن الرجال للرجال والنساء للنساء و یا یا یتمشط الرجل کما یتمشط المرأة لزوجها امَا یکى از آفت هایى که در دوره آخر الزمان براى مردان به وجود مى آید این است که به جاى آراستگى دست به آرایش مى زنند. آراستگى با آرایش امر بسیار متفاوتى است.

یا در روایت دیگر مى فرماید که: بعضى از مردها در دوره آخرالزمان خود را براى دیگران آرایش مى کنند، همانند نوعروسى که براى داماد آرایش مى کند آفت خطرناک تر، این که در آخرالزمان یتنافس فى الرجل یغار علیه من الرجال یعنى در آخرالزمان باندهایى به وجود مى آیند که طرفدار همجنس بازى هستند و در این راستا مردان، هوسرانى هاى خودشان را به یکدیگر اختصاص مى دهند.

روایت مى فرماید که یتنافس فى الرجل یعنى ممکن است با هم رقابت داشته باشند و بعد مى فرماید یغار علیه من الرجال یعنى ممکن است دو مرد بر سر مرد دیگرى یا فرد دیگرى، با هم غیرت و حسادت داشته باشند و هر یک رقیب دیگرى براى رسیدن آن فرد باشد(1)

 
 
  1. نشریه موعود شماره32 ص 31.

/ 0 نظر / 17 بازدید